Borgere i Christiania 1689-1799Kildeinformasjon    |    Notater    |    Alle

 • Tittel Borgere i Christiania 1689-1799 
  Tittel Christiania borgere 1689-1799 
  Utgiver Avskrift av 
  Kilde ID S1157 

 •  Notater 
  • "Christiania borgerbok 1698-1799"

   Dette er ei scanna og OCR-lest utgåve av "Christiania borgerbok 1698-1799". Fortegnelse over de borgere i Christiania, som i 1745 drev næring paa grundlag av tidligere bevilling, og over dem, som er meddelt bevilling fra 1745 til 1799. Efter Formandskapets foranstaltning utgit fra Christiania kommunearkiv ved S. H. Finne-Grønn, Christiania 1921.(Referanse).

   Frå bokas forord: Denne av politimesteren anlagte protokol omfatter saaledes de borgere, som i 1745 drev næring paa grundlag av tidligere bevilling samt dem, som senere er kommet til. Altsaa ikke samtlige mellem 1698 og 1799 bevillede borgerskap.

   Likevel har boka nokre få (8) innførsler også mellom 1800-1802.

   Boka er ocr-lest og overflatisk kontrollert mot feil. Ved feltinndeling er fornamn, patronym, etternamn, dag, månmad, år og til dels yrke prioritert utskilt. Resterande informasjon ligg som memo-felt. Der dette memo-feltet innheled meir enn 255 bokstavar, held memofeltet fram i neste felt. Eg har ikkje flytta om på teksstrukturen til dei enkelte postane, sjølv der dette etter konteksten kunne vore gjort. Derfor finn ein også opplysningar om stilling i til dømes memo-felt.

   Alle -sen namn er konsekvent ført opp som patronym, også der dette er noko tvilsomt. Til dømes er Ibsen meir eit slektsnamn enn eit patronym. Til gjengjeld er alle patronym kopiert til etternamnsfeltet (og markert med ein etterfølgjande asterisk - *) der etternamn mangla.

   Bokas forord:

   Ved politianordning for Christiania av 12te februar 1745 blev politimesteren paalagt bl. a. at ha indseende med at ingen uberettiget drev handel eller haandverk. For at kunne øve den fornødne kontrol lot han derfor alle, som dengang indehadde borgerskap som handelsmænd eller haandverkere møte paa raadstuen og »anvise« sine respektive borgerbrev.
   De saaledes anviste borgerbrev lod politimesteren indføre i en særskilt protokol med vedkommende borgers navn, næringens art og datum for borgerskapets erhvervelse, hvortil han føiet datumet for dets anvisning paa raadstuen. Protokollen blev ført alfabetisk paa borgernes fornavn, men ikke alfabetisk inden hvert litera, og, efterhaanden som nye borgerskap blev bevillet, blev indførslerne ogsaa av disse fortsat paa samme maate indtil aar 1799.
   Denne av politimesteren anlagte protokol omfatter saaledes de borgere, som i 1745 drev næring paa grundlag av tidligere bevilling samt dem, som senere er kommet til. Altsaa ikke samtlige mellem 1698 og 1799 bevillede borgerskap.
   Det er denne protokol, som her forelægges trykt. Originalens hele indhold er medtat, dermed ogsaa de notater om de respektive borgeres død, som er yngre tilføielser i protokollen. Disse notater er gjengit i den klammer, som avslutter den enkelte borgerskabsmeddelelse. Derimot er alle øvrige klammer tilføiet av tilgiveren for at erstatte mangler i den originale protokol. Endelig er det fundet hensigtsmæssig helt at gjennemføre det alfabetiske system paa fornavn, for derved at gjøre et almindelig navneregister overflødig. Av hensyn til bokens praktiske brukbarhet for personalhistorikere er alene et kort register over almindelig kjendte familienavn tilføiet tilslut. [Utelatt i den digitale versjonen]
   Det benyttede system er: først borgernes fulde navn, derefter datum for borgerskapets bevilling, derefter næringens art, derefter datum for borgerbrevets anvisning for politimesteren. Saafremt borgerbrevet senere er forandret eller git en utvidelse meddeles de nye data efter samme system.
   Christiania kommunearkiv i december 1921.
   S. H. Finne-Grønn.