Notater


Tre:  

Treff 151 til 200 av 2,286

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 46» Neste»

   Notater   Linket til 
151 ?b??i?Mosenga ?/b??/i?GNR. 202/18
Mos?deg?rden og Mosenga p? R?yse har tidligere v?rt en del av
Mo. Allerede i 1342 ble Ogmund p? Mo stevnet i forbindelse med
Leine-mennenes veirett over Mosenga.
Fra tidlig p? 1700-tallet var Mosenga husmannsplass. I 1831 ble
?vre Mos del av Mosenga utskilt, og ved skj?te av 19. september
618 LEINE
?i?.
?/i?s.?.solgt til ENGEBRET OLSEN SVARSTAD (1788\endash 1848), som i 1801
var tjenestedreng p? Nedre Mo og i 1820-?rene husmann under
Svarstad. Han var gift med MARTE KRISTIANSDATTER HELGELANDS-
EIE (f. 1795), og vi kjenner tre av deres barn:124
* Anne Maria (1820\endash 1906), g.m. Peder Svensen (1815\endash 1875) fra Solvik i
Elg?, V?rmland, da p? Fjeld p? R?yse, ni barn: Christian (1843\endash 1845),
Christian (1826\endash 1926, d. i USA), Edvard (1848\endash 1918), Karen (f. 1851, d.
som barn), Andreas (1853\endash 1913), Martin (1855\endash 1912), Karen Sophie
(1858\endash 1885), Maren Othilie (1860\endash 1941, d. i USA) og Nicoline (1864\endash
1942).
* Ole (1825\endash 1882), snekker, g. 1848 m. Mari Olsdatter Fr?shaug (f. 1826),
?tte barn \endash se nedenfor.
* Kristian (f. 1829), skolel?rer, seinere eier av Mosenga, g.m. Susanna
Horgen (f. 1827) fra Nes p? Romerike \endash se nedenfor.
I 1862 overdro Marte Kristiansdatter, som da var enke, Mosenga
til yngste s?nn Kristian Moe (f. 1829) for 250 spesidaler. Han var
skolel?rer i Str?m i Skoger, og synes ikke ? ha bodd i Mosenga
mens han var eier.
I 1865 satt Marte Kristiansdatter (71, enke) i Mosenga med eldste
s?nn Ole Engebretsen (41, snekker) og hans familie. De hadde
1 ku og s?dde 1 t. bygg, 2 t. blandkorn og 4 12 t. poteter.
Kristian Moe m?tte levere sitt bo til skifteretten i 1869, og ved
auksjonsskj?te av 5. januar 1870 ble Mosenga solgt til hans 19 ?r
gamle brors?nn Engebret Olsen, som l?nte 120 spesidaler av klok-
L E I N E 619
124 Marte Kristiansdatter var datter av murer og husmann Kristian Olsen Helgeland
og Mari Hansdatter (som var g?rdmannsdatter fra ?vre Mo), mens Engebret
Olsen var s?nn av Lisbeth Jensdatter N?stret og Ole Engebretsen fra Karlsrud
under Tangerud p? Modum, som bodde p? Svarstad (trolig hos Lisbeths s?ster) da
Engebret ble f?dt. Siden bodde de p? Voldsl?kka under Bj?lsen i Aker, der Lisbeth
d?de i 1789. 
Familie F968
 
152 ?b?ARBEIDER VED HOLE MEIERI
?/b?I 1871 ble Gulbrand Jensen Ullern ansatt som fast arbeider ved det nyetablerte Hole meieri i Svensrud. L?nna var 40 skilling pr. dag om sommeren, og 32 skilling om vinteren. 
Jensen, Gulbrand (I5503)
 
153 ?b?Cathrine Maria Lockes slekt og livsl?p
?/b?I g?hdshistorien for ?s skriver Trygve Vik at Cathrine Maria Johansdatter p? Bekkevollen under Kaksrud i Nordby var datter
av Johan Reuss i Dr?bak. Det er sjelden at man tar den gamle hedersmann i en direkte feilslutning, men her var han p? villspor. Om han hadde sl?tt opp i kirkeboken for Nesodden, ville han ha funnet at Christen Christensen og "Chatrine Maria Lokke" i juni 1783 hadde sin s?nn Ole ti1 d?pen. De
bodde da p? Bekkensten i Oppeg?rd.

Cathrines bakgrunn
Cathrine ble d?pt 8. april 1760 i Aker kirke, og foreldrene var Johan Nicolai Locke og Anne Henriksdatter p? Bekkelaget. De h?yst prominente fadderne kan nesten f? oss ti1 i tro at hun tilh?rte en kondisjonert slekt: generalauditar Lengnik, kansellirid Fleischer, assessor Bartholin, fru Brandt og madame Hersleb. Det er vanskelig ? finne noen logisk forklaring p? hvorfor den lokale sosieteten i den grad stilte opp.

Faren Johann Nicolaus eller Johan Nicolai Locke var etter alt ? d?mme kommet fra Tyskland i sin ungdom. Han var f?dt rundt 1700, og var svenn hos fellberederen Johan Valentin Silgens i Christiania da han i 1725 ble gift f?rste gang rned Margrethe Olsdatter Heldt. Rundt 1725 begynte han selv som fellbereder i Moss. Fellberederne utf?rte semsking av skin, og hadde den gang egne laug. I Christiania ser de i hovedsak ut ti1 ? ha hatt tysk opphav. I 1736 fikk Johan Nicolai Locke borgerbrev i Christiania, og slo seg ned i huset ved det nordvestre hj?rnet av Vaterlands bro. Han fikk seg
fellberederstampe p? Sollerud ved Lysaker, men virksomheten gikk ikke slik den skulle, og han m?tte avvikle i 1746, samme ?r som Margrethe d?de. P?i denne tiden kjapte han ?stre Hafnor i Hole. Han giftet seg rned Anne Henriksdatter "Piaache" i 1748, og flyttet ti1 Hole, men det er ikke noe sorn tyder p? at han fortsatte virksomheten som fellbereder. I 1757 solgte de g?rden og flyttet ti1 strandg?rden Bekkelaget i ?stre Aker, hvor Johan Nicolai d?de i desember 1768, angitt ?tti ?r gammel, trolig i meste laget.
Cathrines eldre s?ster Margrethe hadde samme ?r giftet seg rned Syver Christiansen i Garnisonsmenigheten i Christiania, og de overtok n? Bekkelaget. Anne Henriksdatter var husmannsdatter fra P?ka p? Tyristrand, og hadde finsk blod i ?rene. Hun var f?dt i 1719, og foreldrene var Henrik Johansen (~1676-1738) og Ingeborg Tharaldsdatter. Annes farmor var Kirsti Henriksdatter Hovi (~ 1655-c1730?)p? Tyristrand, som fikk oppleve mer dramatikk p? n?rt hold i livet enn de fleste. Kirstis far, finnen Henrik S?rum i
Norderhov, ble i 1661 s?tt i hjel i sitt eget hus av to karer fra Modum, og hennes andre ektemann Syver Olsen Hovi ble knivdrept
under en krangel i 1704. Cathrine fortsatte trolig ? bo p? Bekkelaget etter farens d?d. Hun ble konfirmert i 1775 i Garnisonsmenigheten. Hennes slektsbakgrunn vil kunne gi stoff ti1 adskillige kulturhistoriske artikler, men de f?r heller komme i andre publikasjoner siden slekten ikke p? noen side har tilknytning ti1 Follo.

 
Johansdatter, Cathrine Maria (I4745)
 
154 ?b?Faddere: ?/b?Brugsfuldmegtig Hans Nielsen, Smed Knud Blekstad, Vagnmand Elias Syvertsens kone, ... Johan Hansens kone og
Jomfrue Maren Meyer
 
Borch, Johan Arnt (I1423)
 
155 ?b?Faddere: ?/b?Jens Allungstad?, Jens og Lars ??, Jens Fjeld Larsen, Marte (I4379)
 
156 ?b?Faddere: ?/b?Maren Olson, Anna Michelsen, Helge Holgersen, Mons Nielsen, Franz Falch Johnsdatter, Malene Elisabeth (I5313)
 
157 ?b?Faddere: ?/b?Sigrid Larsen, Ingeborg Kristiansen, Vognmand Nicolaj ??, Sadelmager Johannes Larsen Andreasen, Edvard (I4380)
 
158 ?b?Faddere: Fru Rummelhoff, Fru M?ller, Jfr Nielsen, Capitain Fredr. Schi?tt, Capt Nannestad, Capt R(a)stad ?/b? Westgaard, Anna Marthea Andersdatter (I481)
 
159 ?b?Fra Bekkelaget i Aker til Bekkevollen i Nordby
Cathrine Maria Lockes slekt og livsl?p
?/b?I g?hdshistorien for ?s skriver Trygve Vik at Cathrine Maria Johansdatter p? Bekkevollen under Kaksrud i Nordby var datter av
Johan Reuss i Dr?bak. Det er sjelden at man tar den gamle hedersmann i en direkte
feilslutning, men her var han p? villspor. Om han hadde sl?tt opp i kirkeboken for Nesodden, ville han ha funnet at Christen
Christensen og "Chatrine Maria Lokke" i juni 1783 hadde sin s?nn Ole ti1 d?pen. De
bodde da p? Bekkensten i Oppeg?rd.

?b?Christen Christensens bakgrunn
?/b?Christen Christensen var f?dt rundt 1749 p? ?stre Nordby i Nordby av foreldre Christen Helgesen (~1687-1760)og hans tredje
hustru Mari Nielsdatter (~1712-1755) hadde arvet 110 riksdaler etter moren. Hoveddelen av summen, 96 daler, ble l?nt ut ti1 Frederik Sl?rstad i ?s med fem prosents rente. Etter farens d?d i 1760 ble Christen bortsatt ti1 gjestgiveren Ole Gundersen Skytsjordet i Nordby ti1 "opfostring og
forsorg", og p? Skytsjordet ble han helt ti1 han giftet seg i 1781. Christen st?r oppfart som skredder p? Skytsjordet i rullen over ungt mannskap av 4. februar 1773 for Nordre Folloske kompani av 2. Akershusiske infanteriregiment. If?lge rullen var han nitten ?r gammel og bare 59% tommer h?y. Det fantes p? den tiden flere tommem?l, men trolig var Christen m?lt etter den sj?llandske tomme pi2,636 cm, og han skulle da v?re 157 centimeter. Aldersangivelsen er i hvert fall feilaktig, og det kan tenkes at b?de denne og opplysningen om Christens sv?rt beskjedne legemsh?yde er overf?rt fra en tidligere rulle. Han ser ikke ut til ? ha gjennomf?rt
milit?rtjeneste. Menn som ikke egnet seg ti1 hardt arbeid livn?rte seg ofte som skreddere og ved annet h?ndverk. I juli 1776 fikk Christen utbetalt sin arv p? 110 riksdaler og p?l?pne renter av formynderen Svend Brynildsen Solberg, og l?s?ret etter faren med dr?ye 9? daler. Han anla i desember 1779 sak mot formynderens enke Berthe Solberg, ettersom han hadde tyve daler ti1 gode av den avd?de Svend. Berthe m?tte ikke i retten, og da hun heller ikke var ti1 stede da saken ble gjenopptatt i mars ?ret etter, ble hun
d?mt ti1 ? betale summen samt rettsomkostninger i tillegg
Christen var eneste barn i dette ekteskapet.
 
Christensen, Christen (I4746)
 
160 ?b?GAVE TIL B?NSNES KIRKE
?/b??Ole Andersen Evjen og
hustru Marte Povelsdatter,
Husmandsfolk paa Pladsen
Evjen under Gaarden S?hol i
Hole Prestegjeld, skjenkede
ved Gavebrev af. 24. Apr.
1794, thingl. ved Sommerthinget
i Hole 18. Juli s.A.
(Gjenp. i Kirkedeptm.), til
B?nsnes Gavekirke Pladsen
Jonsbraaten ved Kroksundvolden,
saaledes at Kirkens
Forstandere efter Testatorernes
D?d kunde disponere
Pladsen, som de for gavnligt
eragte.?*
* ?Norske Stiftelser? (Christiania
1858), s. 361, hvor det heter at ?den
aarlige Indt?gt deraf udgj?r nu 2
Spd.? 
Familie F1517
 
161 ?b?Roterud
?/b?Roterud var plass under S?hol l?penr. 89 (seinere bnr. 6 og 7). I
1801 satt ?i?Ole Andersen Evjua ?/i?(f. 1757), husmannss?nn fra naboplassen
Evjua, som husmann her med hustru ?i?Marte Paulsdatter
?/i?(49) samt en ?s?sterdatter?, Marte Nilsdatter (15),85 og en losjerende,
R?nnaug Knutsdatter (58). Marte Paulsdatter var fra Tr?gsle
ved Sundvollen. Hun giftet seg med Ole Andersen Evjua i 1782,
og de bodde f?rst i Evjua. I 1794 gav hun og ektemannen plassen
Jonsbr?ten ved ?Kroksundvolden? i gave til B?nsnes kirke (se egen
sak).
I 1807 giftet Svend Engebretsen Hundstad seg med Marte Nilsdatter
fra Roterud. Hun var datter av Eli Paulsdatter Tr?gsle og
Nils Christoffersen Langebru, og vokste opp hos sin moster og hennes
mann, som var barnl?se. Marte Nilsdatter og Svend Gulbrandsen
fikk minst fem barn: Anne, Engebret, Kirsti, Nils og Nils \endash se
gnr. 209/1 Hundstad.
Vi kjenner ikke andre husmenn i Roterud. Plassen ble utskilt
som eget bruk i 
Andersen, Ole (I5021)
 
162 ?b?Svensdotter,?/b? Paulina. F?dd 15 apr 1863 i S?m, Naverstad (O) (Naverstad C:6, sid 391, GID 696.30.18600). Flyttade 1889 fr?n Pr?stg?rden, Naverstad (O) till Nord Amerika (Naverstad (O) A1:14 A, sid 210, GID 696.13.43000).
 
Svensdotter, Paulina (I1374)
 
163 ?Forlovere ved bryllupet var Karl J. Aamodt og Jens J. Aamodt.

Brudgommen framlagt attest fra Nedre Romerikes Skifterett 11.9.92.
 
Familie F8
 
164 ?u??/u?

 
L?vaas, Solveig Bergliot (I2404)
 
165 ?vre Mo med g?rdstun p? vestsida av Nedre Mos tun,

I 1762 hadde Peder Jensen Moe (ca 1688-1765) overtatt som bruker av den ene parten av ?vre Mo. Han bygslet halvparten av den benefiserte delen av g?rden, og var dessuten eier av 5 lispund som hadde v?rt i slektens eie i lang tid.

Hans f?rste kone Mari d?de i 1747, og da boet ble gjort opp, viste det seg at gjelda var st?rre enn verdiene (85 mot 62 riksdaler). I skiftet opplyste enkemannen "at han p? sin hustrus vegne ved arv og kj?p var eiende i denne g?rd ?vre Mo 1 fjerding uten bygsel", men denne eierparten var pantsatt for 20 riksdaler, og ble ikke f?rt til inntekt for boet.

I 1762 sat Peder og hans andre kone Mari Gulbrandsdatter p? g?rden med to av Peders s?nner fra f?rste ekteskap, Hans og Nils (begge var soldater). Under g?rden var det 2 husmannsplasser, Libakke og Svensrud, og der satt s?nnen Jens Pedersen og Svigers?nnen Sven Gulbrandsen som husmenn. P? g?rden var det to tjenestefolk, Elen Andersen og Anne Christensdatter.

Hole BB bind 3 s38 
Jensen Moe, Peder (I3280)
 
166 Aase og Barbra ble d?pt p? Hellige tre Kongers dag (Dom 1 p. epiphania.

Faddere var Alex Gregersen?, ?? Houkedalen, Elling Ellingsen, Halvor ??, Ingebor Povelsd., ?? Elllefsd., Berit ??, og Barbra Ellingsdatter. 
Goutesdatter, Barbara (I2581)
 
167 Abigael finnes ikke i Buskerud fylke i 1801 J?rgensdatter, Abigael (I2756)
 
168 Adolph William var barn no. 3 iflg F?delsesboken
en liten anm. ved Arndts navn "angen 8? 
Andersson, Adolph William (I784)
 
169 Adresseb?kene:
I 1918 st?r Olga som "fru"
I 1927 st?r Olga som "enkefru".
I 1928 "" " " 
Andersdatter, Olga Margrethe (I226)
 
170 Adrians faddere ved d?pen var Carl Peterson og Inger Olena Olsdotter Olofssen, Adrian Julius (I584)
 
171 Afd?de har i mange aar tilh?rt Methodistkirken, men i de sidste aar intet samfund. Helgesen, Helge (I2982)
 
172 Aftenposten 12.7.1960
G?rdbruker Sigurd Myhrer, Frogner, fyller 60 ?r torsdag 14. juli. Han overtok en av Myhrerg?rdene i 1930, samme ?r som han ble gift. I 1950 kj?pte han fedreneg?rden Myhrer, og har siden bodd her og drevet denne g?rd med stor dyktighet. 
Andreassen Myhrer, Sigurd (I19)
 
173 Akershus fylke, Gjerdrum, Ministerialbok nr. 5 (1835-1845), F?dte og d?pte 1837, side 18.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=512&idx_id=512&uid=ny&idx_side=-25 
Larsen, Hans (I4266)
 
174 Aksel sto som "fraskilt" i kirkeboka da Ida Solveig ble f?dt. Han jobbet da som Blikkenslager.
I folketellinga for 1900 bor en Aksel Andresen gift med Olga Andersdtr. p? Johnsrud. Han var da "spigerklipper" noe som kan stemme med at han senere ble blikkenslager.

Se P-02 FT-0001 Flere mulige kandidater.

I Emigrantprotokollen st?r:
14.9.1910
Aksel Einar Andresen, tidl. mek.arb (g).
Han reiste med b?ten Eskimo, og agenten hans var Elster.
Han hadde med seg 40 kroner, og hadde betalt 145 i fraktbel?p. Det sto at han utvandret, og at han skulle til Pennsylvania.

Aksel bodde da i Sannerg. 13, III 2. etg.

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=45052&sok=Aksel+An&nr=2&antinnlegg=21&startnr=&antall=&spraak=n#anker


 
Andresen, Aksel Einar (I10)
 
175 Aktnummer: BR-06-0005-1790
?tab?Nykter, Hans
?tab?F?dd: 1755
?tab?D?d: 1809-01-30
?tab?
?tab?Hustru: Mattesdotter Anna
?tab?F?dd: 1753
?tab?
?tab?Regemente: Bohusl?ns regemente
?tab?Kompani: BULLAREN
?tab?Socken: Naverstad
?tab?Rote: Norr Skammestad
[13:23]?tab?Finns soldatakt p? han p? Bohusl?ns f?rsvarsmuseum LailaC 
Nyckter, Hans Michelsson (I903)
 
176 Albertine Victoria ble hjemmed?pt 18.1.1891. Olsen, Albertine Victoria (I634)
 
177 alder ved d?dsfall opptigg til 35 ?r. Herbrandsen, Lars (I4454)
 
178 Alette var f?dt utenfor ekteskap. faddere ved d?pen var Johannes Petersen Furu?, Johannes ??, Elen Larsdatter ?stad, Karl Mikalsen ?rud og Marie ib. Nilsdatter, Alette (I5361)
 
179 Alexander giftet seg for annen gang med Oline. Han var da kjedelsmed, og de bodde i Heimdalsgata. Theodor ble konfirmert i 1860, og siste gang han hadde v?rt til alters var i 1875 i Skeberg(?)

Forlovere ved bryllupet var Oscar Pedersen og Jens Larsen
Lysning ble tatt ut 2.9, 9.9 og 16.9.1888
 
Familie F167
 
180 Alexander var "Ungkarl og Arbeidsmand" n?r han giftet seg med Julie.
Forlovere ved bryllupet var Kal M. Larsen, Pibervig. 8
og Magnus Hansen, s?mand, Gr?nlandsleret 21.

N?r Torbj?rn ble f?dt, bodde familien i Lakkegata 20 (1883)
Ikke i 1885 iflg. folketellinga 1885.

Lysning ble tatt ut 8., 15. og 22. august 1875.

Seks av barna (ikke Sofus) ble satt bort til offentlig underst?ttelse i 1889. Julie var da d?d, og Alexander hadde giftet seg p? nytt med Oline Augusta Nilsen.
Alexander og Oline Augusta fikk ett barn, Oskar Alexander, som ogs? ble utsatt til Gjerdrum.
Disse opplysningene funnet i Kristiania Fattigunderst?ttelse avd,II 1887-1987
Datoer o.l. er notert under hvert av barna.
 
Familie F126
 
181 Alexanders faddere ved d?pen var:
Murer Christian Bruun, Carl Bruun, Karin Bruun og Anne Bruun. 
Borch, Alexander Theodor (I1424)
 
182 Alle opplysninger fra Husforh. 51841 s. 443, Kroken ?vre
no 28-30
 
Familie F124
 
183 Alle opplysninger fra Husforh?rslengden, 51840 Skee
 
Familie F123
 
184 Alle opplysninger om Paul Hasche er fra Kar-Heinz Schr?ders leting i:
registeret "Stadt- und Landamt Luebeck, Antrag auf Luebecker Staatsangeh?rigkeit. Adressene hans er nevnt i Luebecker Adressbuecher. 
Hasche, Paul Georg (I536)
 
185 Alv ble d?pt Fest. Annunio Maria 1767 (Maria Bebudelsesdag)
Faddere var Poul Lehnes h. Siri, Knuth Hansen, Lehneseies h. Anne, Kirsti Tollefsd. B?nsnes, Carl Alvson, Abraham Lehne og Christien S?rensen Holt. 
Carlsen, Alv (I3338)
 
186 Amalia Charlotta Svensdotter f. 1850 Nafverstads
Om personen Om hush?llet
Hemf?rsamling: Nafverstads
Hemort: Sundshult
Kontrakt: Vikornes N.
L?n: G?teb. o. Bohus

F?delse?r: 1850
F?delseort:
F?delsef?rs: Nafverstads

Yrke:
Titel:

Civilst?nd: G
K?n: K
Familjest: h.
Famstkod: M

Hush?ll nr: 679
Familj nr: 1

Fr?nvaro:
?vrigt:

-------------------------------------------------------------------------- ------
SVARvolym: 000250 Kort nr: 9
Sida: 56 Rad: 21
Personer i hush?llet:
Fam nr: 1
Absalom Bryngelsson f. 1854, Skomakare
Amalia Charlotta Svensdotter f. 1850
Alma Josefina f. 1885
 
Familie F585
 
187 Amalie Karlsen var enke i 1903.

NB! En Carl Ludvig Svanholm er fadder ved Kaspara's d?p i Gamle Aker kirke!
*
flg. Randi: Lagertha hadde en halvs?ster som var litt yngre enn henne.
Hun het Marie og ble gift ?stby, - ekteskapet var visstnok noe turbulent?
De bodde i Lakkegaten og hadde hytte p? Fagerstrand.
Randi Eugenie husker ? ha v?rt p? bes?k begge steder.
Marie ?stby hadde en datter som het Signe?
Denne Signe hadde en datter, Randi - f. ca. 1926, som giftet seg med en tysk soldat under krigen, og reiste med ham til ?st-Tyskland i 1945.
Hun var senere tilbake i Norge, (f?r muren?) og fortalte om n?d og mangel p? s?vel
mat, kl?r, varme og str?m i den f?rste tiden.
Tilbake i ?st-Tyskland, skrev hun til moren i Norge og fortalte at gaver, - ja til og med leker til barna, som var sendt med henne, ble konfiskert av ?st-tyske tollere p? grensen.
Hun skal ha v?rt redd for ? la mannen v?re for lenge alene.
Det veldige kvinneoverskuddet i Tyskland efter krigen var grunnen.
*
 
Pedersdatter, Olava Amalie (I2230)
 
188 Amund var bruker av Nordgarn H?nsi 1786-1804 (Gjerdrum Bygdebok I s 505) Nielsen, Amund (I378)
 
189 Amunds Faddere ved d?pen var:
Mari Amundsdtr. Rustad, Anna Amundsdtr. Westbye,
Harald Olsen Westbye, Even Erichsen Schej, Christopher Rustad

N?r Amund og Mari giftet seg, var Amund soldat.

Amunds bror Halvor flyttet tilbake til farsgarden i Gjerdrum, og solgte i 1838 halve garden her for 500 dlr. til broren Gudbrand og den andre halvarten for samme sum til broren Amund. Garden ble delt slik at Gudbrand fikk ?kerlandet Nordjordet, H?rkejordet, Fj?sjordet og ?kerlia. Nordjordet grenset i nord, ?st og vest til Nedre Foss, og i vest til H?rkejordet. Fj?sjordet grenset i nord til H?rkejordet, i ?st til husa p? garden og i vest til havnehagan. Av englandet fikk Gudbrand Nordenga og S?enga og av havnehagan den delen som grenset til Nitteberg. Av husa skulle Gudbrand ha den gamle, 6-laftede bygningen i to etasjer, ?stre golv og l?ve i den 8-laftede l?a, en liten stall, et 4-laftet fj?s, halve t?rkehuset og kjelleren. Amund fikk Langjordet, Tunjordet, Engjordet og Kjonlykkja av ?kerlandet, vestre del av S?enga (england) og vestre golv i l?a, den vesle l?a med l?ve, fj?s p? vestre kant, halve t?rkehuset og kjelleren. 
Olsen, Amund (I157)
 
190 Anders AXELSSON
Sex: M

Marriage(s):
Spouse: Hedda HANSDR
Marriage: 26 Nov 1852
Mo, Goteborg Och Bohus, Sweden
1. Alma Josefina ANDERSSON - International Genealogical Index
Gender: F Birth: 5 Oct 1864 Of Skrammestad, Sweden

2. Alma Josefina - International Genealogical Index
Gender: F Birth: 5 Oct 1864 Hofsater, , Sweden

3. Johanna ANDERSSON - International Genealogical Index
Gender: F Christening: 26 Jun 1859 Naverstad, Goteborg Och Bohus, Sweden

4. Josefina Amalia ANDERSSON - International Genealogical Index
Gender: F Christening: 28 Jul 1861 Naverstad, Goteborg Och Bohus, Sweden

5. Alma Josefina ANDERSSON - International Genealogical Index
Gender: F Christening: 7 Oct 1864 Naverstad, Goteborg Och Bohus, Sweden
 
Axelsson, Anders (I1138)
 
191 Anders ble begravet 21. s?ndag etter Trinitatis, 5 uker gammel. Nielsen, Anders (I2963)
 
192 Anders ble d?pt 2. s?ndag i fasten 1795. Faddere ved d?pen var Pauline Sundet, Anne Laarvigen, Anne Nd. Steenseje, Povel Nilsen Sundvolden, Isach Sundvolden.
Mor: Ingeborg. 
Andersen, Anders (I3552)
 
193 Anders ble d?pt 3. s?nd. e Trinitatis.
Faddere ved d?pen var Guthorm Sundets hustru Anne, Marie Nielsd. Sundvolden, Maria Rolvsd. R?sseg?rden, Hagen Jacobsen Tangen, Anders Povelsen Trygsle.
 
Andersen, Anders d.y. (I5828)
 
194 Anders er notert som Monsen i kirkeboken ved s?nnen Mathias' d?p. Han er imidlertid notert som Mathisen ved lysning og vielse til s?nnen. Mathiasen, Anders (I5986)
 
195 Anders faddere var:
Torp. Ol. Jonas. hustru Brita Olsd., Hesthagen, Dr. Carl Olsson, Pig. Mar.L. Lars. alla p? W?ttlanda.

I husforh?r 1876-1881 st?r det notert at Anders gj?r aff?rer i Norge. tall 80 er nevnt. 
Karlsson, Anders (I1056)
 
196 Anders faddere ved d?pen var Bonde Bernt Gunnarsson og Anna Gudesdotter Johansson, Anders (I362)
 
197 Anders Ile er nevnt f?rste gang i 1653 som bruker av S?ndre Ile, etter H?ken. Men, han hadde visstnok v?rt her siden ca 1650. Han kan v?re s?nnen eller svigers?nnen til den forrige brukeren, H?ken (H?gen) Ile. Kanskje helst svigers?nn, idet han synes litt for gammel til ? v?re H?kens s?nn. (Etter manntallet 1664 var han f?dt omkring 1600) Imidlertil kjennes ikke navnet p? Anders' hustru, men det er ellers mye som tyder p? at det kan v?re en datter av H?ken. I s? tilfelle ble det alts? samme folkene p? begge bruk p? S?ndre Ile.

Det er helt sikkert at Anders hadde en s?nn som het B?rd, f 1652, dessuten m? man g? ut fra at den etterf?lgende brukeren Kristoffers hustru, Karen Andersdatter, var datter p? g?rden, og likes? Ellen Akdersdatter, som ble Even Ukesets hustru.

Anders synes ? ha sluttet p? Ile litt ut i 1670-?rene. 
Ile, Anders (I4093)
 
198 Anders Johansen kj?pte 1895 bnr 1 av sin svigerfar Alexander Simensen. Han flyttet i 1885 fra Sverige til Pulservik som stenhugger, og bodde i 1891 med sin familie hos sin svigerfar p? bnr 29. Han kj?pte i 1914 bnr 23, som senere har fulgt bnr 1. Johansen, Anders (I2129)
 
199 Anders kj?pte Nerigarn Skyset i Nittedali 1876 for 14200 kroner. Jensen Myhrer, Anders (I373)
 
200 Anders og Gerda Therese hadde tidligere bodd p? R?d, Asmal?y i 1907, Kilebryggen i 1912. (Hvaler Bygdebok I s. 659)
Anders var stenhugger p? Hvaler.

Folkr?kningen 1890 Skee:
Skee moder f?rsamling
Anders Carlsson f. 1874 Str?mstad
Hemf?rsamling: Skee moder
Hemort: S?lten Kontrakt: Wikornas norra
F?delse?r: 1874 F?delsef?rs: Str?mstad
Yrke: Dr?ng
Civilst?nd: O
K?n: M
Famstkod: E Hush?ll nr: 1145
Familj nr: 4

-------------------------------------------------------------------------- ------
SVARvolym: 000250 Kort nr: 2
Sida: 100 Rad: 17
Personer i hush?llet:
Fam nr: 1
Charl. Carolina Mattisdtr f. 1841, Hem. eg. E:a
Oleana Carlsd:r f. 1864
Torsten Clemens Carlsson f. 1878
Fam nr: 2
Mathilda Ivarsd:r f. 1851, Pig.
Fam nr: 3
Anna Lovisa Carlsd:r f. 1873, Pig.
Fam nr: 4
Anders Carlsson f. 1874, Dr?ng
Ved folketellingen 1900 Id herred i Smaalenenes amt
tellingskrets nr 004, Bosted nr. 0014, Husholdning nr. 02
Bosted: Tyrkiet, G?rdsnummer 68, Bruksnummer1,2
Anders Karlsen, Husfar, Stenhugger f. 1874 (26 ?r) i Str?mstad, Sv.
Gerda terisia Karlsen, Husmor f. 1881 (19 ?r) i Skee, Sv.
Karlsen * Ud?pt s?nn
Matilde Olsen, husmors moder.

8. mars 1913 kj?pte Anders Pulservik.


I forsamlingsboken for 1900, s 101 bodde Anders og hans f?rste s?nn, Carl Georg p? g?rden Sk?r i Skee. Carl Georgs mor, Adelina Josefina var da d?d. Her bodde ogs? familien Svangren. Er dette feil??? 
Karlsen, Anders (I16)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 46» Neste»